Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni
24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini bir takım kurallara bağlamıştır. Kanun çerçevesinde, Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti.  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.
İşbu Bilgilendirme Metni, Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?
Kişisel verileriniz (Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, doğum tarihi, e-posta adresi, cinsiyet, adres), Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlere ilişkin olarak, gönüllü, katılımcı sayısının ve profilinin belirlenmesi,  faaliyetlerin
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti.’nin tanıtımı ve promosyonu, gazete, dergi, internet sitesi, vb. basılı ve çevrimiçi ortamlarda yayınlanması, tanıtım yapılması amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenecek, yeniden düzenlenebilecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecek, Kanun’un ve diğer yasal düzenlemelerin öngördüğü koşullarda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme İlkesi
Kişisel Veriler, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak
işlenebilir.
Kişisel Verileriniz;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. kişisel verilerinizi kanunda belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile güvenliğiniz, Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. ’nin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, paylaşılabilir.
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve işbu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi
Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. Maddesi’nin 1. Fıkrasında belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez hükmüne dayandırılmaktadır.

Kişisel Verilerin Güncellenmesi
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel
verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.

Haklarınız Nelerdir?
Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesi’nde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi çerçevesinde haklarınız aşağıda listelenmiştir;
Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun doğrultusunda, Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti.’ne ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. ’nin  egitim@mellis.com.tr e-posta adresine gönderebilir ve/veya bir dilekçe ile şirketin Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. adresindeki merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu
Mellis Eğitim Teknoloji Ticaret Ltd. Şti.